PROFIL HUMANISTYCZNY

Przedmioty rozszerzone

Język polski, historia, język angielski/niemiecki

Przedmioty do wyboru: język angielski/niemiecki 

Jest to oferta dla uczniów zainteresowanych przedmiotami humanistycznymi i społecznymi planujących w przyszłości studia na atrakcyjnych kierunkach.

 

Prawo,  administracja,  edytorstwo, informatyka społeczna, stosunki międzynarodowe, europeistyka, socjologia, historia, historia sztuki, pedagogika, socjalizacyjna, ochrona dóbr kultury,język polski w komunikacji społecznej,zarządzanie kulturą i mediami, migracje międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, medioznawstwo, politologia, etnografia, etnologia, teatrologia, filmoznawstwo, archeologia, resocjalizacja,praca socjalna,judaistyka, wiedza o teatrze, zarządzanie publiczne, zarządzanie reklamą, relacje międzykulturowe, religioznawstwo, wiedza o kulturze, kulturoznawstwo, polonistyka, filologia klasyczna, psychologia, bezpieczeństwo narodowe, pedagogika, informacja naukowa, komparatystyka, wiedza o kulturze, prawo własności,intelektualnej i mediów, filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, studia euroazjatyckie.www.bernardjakubik.pl

Poza lekcjami z przedmiotów rozszerzonych proponujemy uczestnictwo w wielu ciekawych i korzystnych edukacyjnie przedsięwzięciach

1.Udział w wykładach, warsztatach organizowanych przez uczelnie wyższe- UJ,UR.

2.Uczestnictwo, co najmniej raz w semestrze, w spektaklu teatralnym scen krakowskich (Teatr Stary, Teatr Słowackiego, Teatr Bagatela).

3.Lekcje muzealne w Zamku Królewskim na Wawelu, w  Muzeum Historycznym Miasta Krakowa Oddział Stara Synagoga, w Muzeum Historycznym w Sanoku.

4.Wycieczki historyczno- poznawcze: trzydniowa do Krakowa oraz szlakiem zabytków, tradycji i kultury materialnej ziemi bieszczadzkiej.

5.Solidne i systematyczne przygotowanie do egzaminu maturalnego- zajęcia dodatkowe z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i języka obcego.

6. Uczestnictwo w konkursach i olimpiadach przedmiotowych z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, olimpiadzie wiedzy o państwie i prawie.

7. Dodatkowe zajęcia z historii sztuki przygotowujące do egzaminu maturalnego.

8. Przygotowywanie i organizacja przedstawień muzyczno- tanecznych i spektakli teatralnych.

9. Publikacje twórczości literackiej i artystycznej młodzieży w biuletynie twórczym, na stronie internetowej oraz broszurach zwartych.