WARUNKI PRZYJĘCIA

Podstawą przyjęcia do liceum dla młodzieży jest wynik będący sumą liczby uzyskanych punktów.

 1. Za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartych w zaświadczeniu o wynikach egzaminu ósmoklasisty, maksymalnie 100 punktów.
 2. Z przeliczenia ocen z czterech przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które uwzględnia się w procesie rekrutacji w zależności od wybranego kierunku kształcenia wg poniższych zasad:

kierunek kształcenia

cztery przedmioty, z których przelicza się oceny

politechniczny

język polski, język obcy, matematyka, fizyka albo informatyka

ekonomiczny

język polski, język obcy, matematyka, geografia albo wos

humanistyczny

język polski, język obcy, matematyka, historia albo wos

geograficzno-społeczny

język polski, język obcy, matematyka, geografia albo historia

medyczno-przyrodniczy

język polski, język obcy, matematyka, biologia albo chemia

informatyczny

język polski, język obcy, matematyka, informatyka

 

Z przeliczenia ocen z czterech zajęć edukacyjnych na świadectwie maksymalnie można otrzymać 72 punkty.

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie przyjmuje się następujące wartości ocen:

celujący – 18 pkt  

bardzo dobry – 17 pkt  

dobry – 14 pkt  

dostateczny – 8 pkt  

dopuszczający – 2 pkt

 1. Za szczególne osiągnięcia w rywalizacji konkursowej do 18 pkt.
 2. Za stałą aktywność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego – do 3 pkt.
 3. Za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 7 pkt.

Uczniowie z nieodpowiednim zachowaniem mogą nie zostać przyjęci do szkoły, pomimo spełniania innych kryteriów rekrutacji.

Podczas rekrutacji uwzględnia się tylko te osiągnięcia ucznia, które zostały wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Rekrutacja będzie prowadzona przy pomocy elektronicznego systemu sieciowego

Dokumenty prosimy składać do sekretariatu szkoły w dniach określonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Wszyscy kandydaci obowiązkowo składają:

 1. Wydruk z elektronicznego sytemu rekrutacji wniosku o przyjęcie do szkoły (wg wzoru).
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 4. Kartę zdrowia.
 5. Wyciąg z aktu urodzenia.
 6. Dwie fotografie (podpisane na odwrocie).

Ponadto kandydaci mogą dołączyć do dokumentów:

 1. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 2. Zaświadczenie komisji konkursowej dla laureatów konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych organizowanych przez kuratora oświaty.

 3. Posiadane dyplomy i zaświadczenia o zajętych miejscach na konkursach itp.

 4. Podanie do internatu z kwestionariuszem (dotyczy zainteresowanych uczniów zamiejscowych).

Szczegółowy harmonogram i terminarz rekrutacji podamy na naszej stronie www.loustrzyki.edu.pl, po ogłoszeniu informacji przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.