ROK SZKOLNY 2021 – 2022 REKRUTACJA

Rekrutacja 2021 do Liceum Ogólnokształcącego

im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych rozpoczęta

Baner 2021

Zapraszamy uczniów najstarszych klas do wyboru naszego LO,
największej szkoły średniej w Bieszczadach i jednej z najwyższymi wynikami na całym Podkarpaciu.

Oferta kierunków kształcenia dla absolwentów szkoły podstawowej.
Jeden przedmiot do wyboru w trzech kierunkach kształcenia.

Profil

przedmioty rozszerzone

POLITECHNICZNY

matematyka, fizyka, informatyka

INFORMATYCZNY

informatyka, matematyka, język angielski

HUMANISTYCZNY

język polski, historia,
wos albo język angielski*

MEDYCZNO-PRZYRODNICZY

biologia, chemia,
matematyka albo język angielski*

EKONOMICZNY

matematyka, geografia, język angielski/niemiecki*

*- szkoła zrealizuje przedmiot wybrany przez większość uczniów w oddziale


Uczniowie zamiejscowi mogą korzystać z Internatu Międzyszkolnego – Bursy Szkolnej.
ul. W. Gombrowicza 37,
38-700 Ustrzyki Dolne,
tel. 13 461-11-04,

e-mail: sosw_ud@poczta.onet.pl

TERMINY REKRUTACJI 2021

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Do pobrania
Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021/2022

WYBÓR KIERUNKU KSZTAŁCENIA

Rozszerzenie edukacji z wybranych przedmiotów rozpoczyna się w klasie pierwszej. Oddziały klasy pierwszej są formowane na podstawie wyboru profilu kształcenia, dokonanego przez kandydata z listy zaproponowanej przez szkołę. Każdy profil kształcenia jest wsparty dodatkowymi atrakcyjnymi zajęciami, wycieczkami i projektami edukacyjnymi. Uczniowie mają możliwość zmiany kierunku kształcenia w czasie trwania edukacji licealnej pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych.

Uczniowie mają możliwość zmiany kierunku kształcenia w czasie trwania edukacji licealnej.

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH

zakres nauczania

podstawowy kontynuacja

podstawowy od podstaw

rozszerzony kontynuacja

język angielski język francuski język angielski
język niemiecki język rosyjski język niemiecki

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Corocznie nasza szkoła przygotowuje szeroki wachlarz zajęć poza­lekcyjnych. Rodzaj i charakter zajęć jest dostosowany do potrzeb zgłaszanych przez uczniów. Systematycznie prowadzimy zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry zespołowe, aerobik, plastyczne, twórczo-artystyczne, historii sztuki. Organizujemy także kółka przedmiotowe np.: informatyczne, biologiczne, matematyczne, historyczne. W ramach zajęć pozalekcyjnych szkoła corocznie organizuje różne imprezy kulturalne i artystyczne (spektakle, wieczorki poezji, koncerty, wystawy), które często są oparte na twórczości licealistów. Systematycznie organizowane są Licealne Dni Kultury, podczas których młodzież prezentuje swoje prace w zakresie plastyki, fotografii, muzyki, występów wokalnych, teatralnych, prac literackich i innych.

KONKURSY I OLIMPIADY

Młodzież licealna systematycznie bierze udział w wielu olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach, osiągając bardzo dobre rezultaty. Nauczyciele indywidualnie pracują z uczniami przygotowującymi się do olimpiad i konkursów przedmiotowych, co przynosi wysokie wyniki.pl

Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczą w zawodach sportowych, szczególnie w takich dyscyplinach jak gry zespołowe, lekka atletyka, aerobik, pływanie.

Wykaz osiągnięć w konkursach na szczeblu centralnym:

rok szkolny

Konkurs

Imię i nazwisko

ucznia

Osiągnięcia

2015/16

Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy indeks AGH” – matematyka

Artur Dudek

laureat

2015/16

Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy indeks AGH” – geografia

Martyna Szczudlik

Kinga Szczudlik

Adam Sygut

Maciej Szymanek

Klaudia Orłowska

Monika Koza

laureaci

2015/16

Konkurs „O złoty indeks Politechniki Krakowskiej”

Artur Dudek

laureat

2016/17

XLI Olimpiada Artystyczna

Kinga Szczudlik

finalista z wyróżnieniem

2016/17

Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy indeks AGH” – geografia

Paulina Orłowska, Przemysław Kaczmaryk, Adam Sygut

finaliści

2016/17

XLIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

Kinga Miszczak, Daria Prędki, Remigiusz Kunasz

laureaci – II miejsce

2016/17

Ogólnopolski konkurs informatyczny Facebooka Scretchmecz

Kinga Miszczak, Maria Stępień, Katarzyna Koncewicz

finaliści

2016/17

XXII Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży

Kinga Szczudlik, Martyna Szczudlik i Ewa Siara

laureatki

2017/18

XLIV Olimpiada Geograficzna

Przemysław Kaczmaryk

finalista

2017/18

Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy indeks AGH” – geografia

Przemysław Kaczmaryk

Adam Sygut

laureaci

2017/18

Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy indeks AGH” – geografia

Adam Sygut

laureat

2017/18

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK

Kinga Miszczak, Remigiusz Kunasz, Daria Prędki

Laureaci

2017/18

Ogólnopolskiego Konkursu Historia i Kultura Żydów Polskich Fundacji Shalom.

Aniela Marosz

finalistka

2019/20

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Zofia Szylak

Finalistka

2019/20

Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy indeks AGH” – geografia

Andrzej Kozdrowski

Fimnalista

PROJEKTY EDUKACYJNE

Kadra pedagogiczna szkoły systematycznie przygotowuje projekty edukacyjne, których realizacja jest finansowana przez środki unijne. Dotychczasowe projekty dotyczyły m.in. współpracy transgranicznej pomiędzy LO a partnerskimi szkołami z Niemiec, ze Słowacji i Ukrainy. Dzięki tym inicjatywom uczniowie mają okazję podróżować po krajach europejskich, poznawać kulturę i współczesność tych państw, spotykać się z rówieśnikami w szkołach o zbliżonym charakterze. Ponadto projekty edukacyjne umożliwiają organizację dodatkowych, bezpłatnych dla uczniów, zajęć dydaktycznych, pozwalających na uzupełnianie oraz pogłębianie wiadomości i umiejętności z różnych przedmiotów.

WYPOSAŻENIE SZKOŁY

Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami do nauki języków obcych, informatyki, chemii, biologii, fizyki, matematyki. W ostatnim czasie została gruntownie zmodernizowana dydaktyczna baza sportowa, na którą składają się pełnowymiarowa sala gimnastyczna, siłownia, obiekty zewnętrzne: boisko do gier zespołowych, boisko do piłki siatkowej, bieżnia do skoku w dal, park fitness. W szkole prężnie działa bogata w księgozbiór biblioteka, dobrze zaopatrzona w nowości wydawnicze, w tym książki wybrane przez samych uczniów. Jest też uruchomiony elektroniczny katalog zbiorów bibliotecznych dostępny dla uczniów w Internecie. Każdy uczeń może korzystać z indywidualnego bibliotecznego konta.

Dzięki dostatecznej ilości sal lekcyjnych, nauka odbywa się na jedną zmianę i ostatnie lekcje kończą się najczęściej o godzinie 1420, a niekiedy o 1510.

WYBIERZ SWÓJ PROFIL