ROK SZKOLNY 2018- 2019 REKRUTACJA

Rekrutacja 2018 do Liceum Ogólnokształcącego

im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych rozpoczęta

Zapraszamy gimnazjalistów najstarszych klas do wyboru naszego LO,
największej szkoły średniej w Bieszczadach i jednej z najwyższymi wynikami na całym Podkarpaciu.

Rekrutacja odbywa się elektronicznie od dnia 7 maja 2018 r.

Adres internetowy:

https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat/

Kandydat po zalogowaniu się, wypełnieniu i złożeniu wniosku w formie elektronicznej, drukuje ten wniosek z systemu komputerowego i składa do szkoły „pierwszego wyboru”.

 

Uczniowie zamiejscowi mogą korzystać z Internatu Międzyszkolnego – Bursy Szkolnej.
ul. W. Gombrowicza 37,
38-700 Ustrzyki Dolne,
tel. 13 461-11-04,

e-mail: sosw_ud@poczta.onet.pl

 

Linki:

1. Instrukcja dla kandydata

 

Bogata oferta kierunków kształcenia, zupełnie nowy profil – informatyczny, 5 profili, w profilu jeden przedmiot do wyboru, razem 9 kierunków kształcenia i dwie specjalności.

 

TERMINY REKRUTACJI 2018

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym- termin w postępowaniu rekrutacyjnym- 7.05 – 11.06.2018 r., termin w postępowaniu uzupełniającym- 10 – 31.07.2018 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym- termin w postępowaniu rekrutacyjnym– 7.05 – 27.06.2018 r., termin w postępowaniu uzupełniającym- 10.05.2018 r. – 07.08.2018 r.

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego- termin w postępowaniu rekrutacyjnym- 22 – 26.06.2018 r. do godz. 1500

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych- termin w postępowaniu rekrutacyjnym29.06.2018 r.do godz. 1000, termin w postępowaniu uzupełniającym– 22.08.2018 r.

5.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych- termin w postępowaniu rekrutacyjnym- 9.07.2018 r.do godz. 1000 , termin w postępowaniu uzupełniającym- 27.08.2018 r.

WYBÓR KIERUNKU KSZTAŁCENIA

Rozszerzenie edukacji z wybranych przedmiotów rozpoczyna się w klasie pierwszej (język polski, matematyka, informatyka) lub drugiej (pozostałe przedmioty). Oddziały klasy pierwszej są formowane na podstawie wyboru profilu kształcenia, dokonanego przez kandydata z listy zaproponowanej przez szkołę. Każdy profil kształcenia jest wsparty dodatkowymi atrakcyjnymi zajęciami, wycieczkami i projektami edukacyjnymi. Profile wzmacniane są również przedmiotami uzupełniającymi.

Uczniowie mają możliwość zmiany kierunku kształcenia w czasie trwania edukacji licealnej.

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH

Każdy licealista ma obowiązek nauki dwóch języków obcych. Jeden język obcy jest obowiązkowy na egzaminie maturalnym, dlatego musi być dobrze opanowany. Uczeń samodzielnie, według własnego uznania, dokonuje wyboru pierwszego (nauczanego w większej liczbie godzin) i drugiego (w mniejszym zakresie) języka obcego.

Jako pierwszy język może być nauczany język ze szkoły gimnazjalnej:

na poziomie podstawowym: angielski, niemiecki,

na poziomie rozszerzonym: angielski, niemiecki.

Jako drugi język może być nauczany język ze szkoły gimnazjalnej albo język nauczany od podstaw: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski.

W celu dostosowania poziomu i zakresu edukacji języków obcych do oczekiwań i możliwości uczniów, planujemy w razie potrzeby zorganizowanie nauczania w grupach międzyoddziałowych. W LO nauczany jest także język rosyjski na zajęciach pozalekcyjnych dla zainteresowanych.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Corocznie nasza szkoła przygotowuje szeroki wachlarz zajęć poza­lekcyjnych. Rodzaj i charakter zajęć jest dostosowany do potrzeb zgłaszanych przez uczniów. Systematycznie prowadzimy zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry zespołowe, aerobik, plastyczne, twórczo-artystyczne, historii sztuki. Organizujemy także kółka przedmiotowe np.: informatyczne, biologiczne, matematyczne, historyczne. W ramach zajęć pozalekcyjnych szkoła corocznie organizuje różne imprezy kulturalne i artystyczne (spektakle, wieczorki poezji, koncerty, wystawy), które często są oparte na twórczości licealistów. Systematycznie organizowane są Licealne Dni Kultury, podczas których młodzież prezentuje swoje prace w zakresie plastyki, fotografii, muzyki, występów wokalnych, teatralnych, prac literackich i innych.

KONKURSY I OLIMPIADY

Młodzież licealna systematycznie bierze udział w wielu olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach, osiągając bardzo dobre rezultaty. Nauczyciele indywidualnie pracują z uczniami przygotowującymi się do olimpiad i konkursów przedmiotowych, co przynosi wysokie wyniki.pl

Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczą w zawodach sportowych, szczególnie w takich dyscyplinach jak gry zespołowe, lekka atletyka, aerobik, pływanie.

Wykaz osiągnięć w konkursach na szczeblu centralnym: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego– Kinga Szczudlik- finalistka, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy indeks AGH” – matematyka- Artur Dudek- laureat, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy indeks AGH” – geografia- Martyna Szczudlik, Kinga Szczudlik, Adam Sygut, Maciej Szymanek, Klaudia Orłowska, Monika Koza- laureaci, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy indeks AGH” – geografia- Ewa Siara- finalistka, Konkurs „O złoty indeks Politechniki Krakowskiej”- Artur Dudek- laureat, XLII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy- Anna Ziembikiewicz, Daria Prędki, Rafał Tomków- finaliści , XLI Olimpiada Artystyczna- Kinga Szczudlik- finalista z wyróżnieniem, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy indeks AGH” – geografia- Paulina Orłowska, Przemysław Kaczmaryk, Adam Sygut-finaliści, XLIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy- Kinga Miszczak, Daria Prędki, Remigiusz Kunasz- laureaci – II miejsce, Ogólnopolski konkurs informatyczny Facebooka Scretchmecz– Kinga Miszczak, Maria Stępień, Katarzyna Koncewicz- finaliści, XXII Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży- Kinga Szczudlik, Martyna Szczudlik i Ewa Siara- laureatki

PROJEKTY EDUKACYJNE

Kadra pedagogiczna szkoły systematycznie przygotowuje projekty edukacyjne, których realizacja jest finansowana przez środki unijne. Dotychczasowe projekty dotyczyły m.in. współpracy transgranicznej pomiędzy LO a partnerskimi szkołami z Niemiec, ze Słowacji i Ukrainy. Dzięki tym inicjatywom uczniowie mają okazję podróżować po krajach europejskich, poznawać kulturę i współczesność tych państw, spotykać się z rówieśnikami w szkołach o zbliżonym charakterze. Ponadto projekty edukacyjne umożliwiają organizację dodatkowych, bezpłatnych dla uczniów, zajęć dydaktycznych, pozwalających na uzupełnianie oraz pogłębianie wiadomości i umiejętności z różnych przedmiotów.

WYBIERZ SWÓJ PROFIL