ROK SZKOLNY 2021 – 2022 REKRUTACJA

Rekrutacja 2021 do Liceum Ogólnokształcącego

im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych rozpoczęta

Zapraszamy uczniów najstarszych klas do wyboru naszego LO,
największej szkoły średniej w Bieszczadach i jednej z najwyższymi wynikami na całym Podkarpaciu.

Oferta kierunków kształcenia dla absolwentów szkoły podstawowej.
Jeden przedmiot do wyboru w trzech kierunkach kształcenia.

Profil

przedmioty rozszerzone

POLITECHNICZNY

matematyka, fizyka, informatyka

INFORMATYCZNY

informatyka, matematyka, język angielski

HUMANISTYCZNY

język polski, historia,
wos albo język angielski*

MEDYCZNO-PRZYRODNICZY

biologia, chemia,
matematyka albo język angielski*

EKONOMICZNY

matematyka, geografia, język angielski/niemiecki*

*- szkoła zrealizuje przedmiot wybrany przez większość uczniów w oddziale


Uczniowie zamiejscowi mogą korzystać z Internatu Międzyszkolnego – Bursy Szkolnej.
ul. W. Gombrowicza 37,
38-700 Ustrzyki Dolne,
tel. 13 461-11-04,

e-mail: sosw_ud@poczta.onet.pl

TERMINY REKRUTACJI 2021

Lp. Rodzaj czynności Terminw postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

WYBÓR KIERUNKU KSZTAŁCENIA

Rozszerzenie edukacji z wybranych przedmiotów rozpoczyna się w klasie pierwszej. Oddziały klasy pierwszej są formowane na podstawie wyboru profilu kształcenia, dokonanego przez kandydata z listy zaproponowanej przez szkołę. Każdy profil kształcenia jest wsparty dodatkowymi atrakcyjnymi zajęciami, wycieczkami i projektami edukacyjnymi. Uczniowie mają możliwość zmiany kierunku kształcenia w czasie trwania edukacji licealnej pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych.

Uczniowie mają możliwość zmiany kierunku kształcenia w czasie trwania edukacji licealnej.

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH

zakres nauczania

podstawowy kontynuacja

podstawowy od podstaw

rozszerzony kontynuacja

język angielski język francuski język angielski
język niemiecki język rosyjski język niemiecki

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Corocznie nasza szkoła przygotowuje szeroki wachlarz zajęć poza­lekcyjnych. Rodzaj i charakter zajęć jest dostosowany do potrzeb zgłaszanych przez uczniów. Systematycznie prowadzimy zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry zespołowe, aerobik, plastyczne, twórczo-artystyczne, historii sztuki. Organizujemy także kółka przedmiotowe np.: informatyczne, biologiczne, matematyczne, historyczne. W ramach zajęć pozalekcyjnych szkoła corocznie organizuje różne imprezy kulturalne i artystyczne (spektakle, wieczorki poezji, koncerty, wystawy), które często są oparte na twórczości licealistów. Systematycznie organizowane są Licealne Dni Kultury, podczas których młodzież prezentuje swoje prace w zakresie plastyki, fotografii, muzyki, występów wokalnych, teatralnych, prac literackich i innych.

KONKURSY I OLIMPIADY

Młodzież licealna systematycznie bierze udział w wielu olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach, osiągając bardzo dobre rezultaty. Nauczyciele indywidualnie pracują z uczniami przygotowującymi się do olimpiad i konkursów przedmiotowych, co przynosi wysokie wyniki.pl

Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczą w zawodach sportowych, szczególnie w takich dyscyplinach jak gry zespołowe, lekka atletyka, aerobik, pływanie.

Wykaz osiągnięć w konkursach na szczeblu centralnym:

rok szkolny

Konkurs

Imię i nazwisko

ucznia

Osiągnięcia

2015/16

Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy indeks AGH” – matematyka

Artur Dudek

laureat

2015/16

Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy indeks AGH” – geografia

Martyna Szczudlik

Kinga Szczudlik

Adam Sygut

Maciej Szymanek

Klaudia Orłowska

Monika Koza

laureaci

2015/16

Konkurs „O złoty indeks Politechniki Krakowskiej”

Artur Dudek

laureat

2016/17

XLI Olimpiada Artystyczna

Kinga Szczudlik

finalista z wyróżnieniem

2016/17

Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy indeks AGH” – geografia

Paulina Orłowska, Przemysław Kaczmaryk, Adam Sygut

finaliści

2016/17

XLIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

Kinga Miszczak, Daria Prędki, Remigiusz Kunasz

laureaci – II miejsce

2016/17

Ogólnopolski konkurs informatyczny Facebooka Scretchmecz

Kinga Miszczak, Maria Stępień, Katarzyna Koncewicz

finaliści

2016/17

XXII Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży

Kinga Szczudlik, Martyna Szczudlik i Ewa Siara

laureatki

2017/18

XLIV Olimpiada Geograficzna

Przemysław Kaczmaryk

finalista

2017/18

Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy indeks AGH” – geografia

Przemysław Kaczmaryk

Adam Sygut

laureaci

2017/18

Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy indeks AGH” – geografia

Adam Sygut

laureat

2017/18

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK

Kinga Miszczak, Remigiusz Kunasz, Daria Prędki

Laureaci

2017/18

Ogólnopolskiego Konkursu Historia i Kultura Żydów Polskich Fundacji Shalom.

Aniela Marosz

finalistka

PROJEKTY EDUKACYJNE

Kadra pedagogiczna szkoły systematycznie przygotowuje projekty edukacyjne, których realizacja jest finansowana przez środki unijne. Dotychczasowe projekty dotyczyły m.in. współpracy transgranicznej pomiędzy LO a partnerskimi szkołami z Niemiec, ze Słowacji i Ukrainy. Dzięki tym inicjatywom uczniowie mają okazję podróżować po krajach europejskich, poznawać kulturę i współczesność tych państw, spotykać się z rówieśnikami w szkołach o zbliżonym charakterze. Ponadto projekty edukacyjne umożliwiają organizację dodatkowych, bezpłatnych dla uczniów, zajęć dydaktycznych, pozwalających na uzupełnianie oraz pogłębianie wiadomości i umiejętności z różnych przedmiotów.

WYPOSAŻENIE SZKOŁY

Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami do nauki języków obcych, informatyki, chemii, biologii, fizyki, matematyki. W ostatnim czasie została gruntownie zmodernizowana dydaktyczna baza sportowa, na którą składają się pełnowymiarowa sala gimnastyczna, siłownia, obiekty zewnętrzne: boisko do gier zespołowych, boisko do piłki siatkowej, bieżnia do skoku w dal, park fitness. W szkole prężnie działa bogata w księgozbiór biblioteka, dobrze zaopatrzona w nowości wydawnicze, w tym książki wybrane przez samych uczniów. Jest też uruchomiony elektroniczny katalog zbiorów bibliotecznych dostępny dla uczniów w Internecie. Każdy uczeń może korzystać z indywidualnego bibliotecznego konta.

Dzięki dostatecznej ilości sal lekcyjnych, nauka odbywa się na jedną zmianę i ostatnie lekcje kończą się najczęściej o godzinie 1420, a niekiedy o 1510.

WYBIERZ SWÓJ PROFIL