ROK SZKOLNY 2019- 2020 REKRUTACJA

Rekrutacja 2019 do Liceum Ogólnokształcącego

im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych rozpoczęta

Zapraszamy uczniów najstarszych klas do wyboru naszego LO,
największej szkoły średniej w Bieszczadach i jednej z najwyższymi wynikami na całym Podkarpaciu.

Oferta kierunków kształcenia dla absolwentów szkoły gimnazjalnej

5 profili, w profilu jeden przedmiot do wyboru,

razem 9 kierunków kształcenia

Profil

Grupa I

Grupa II

przedmioty rozszerzone

POLITECHNICZNY

matematyka informatyka

fizyka

geografia

INFORMATYCZNY

informatyka, matematyka, język angielski

dodatkowe moduły informatyczne

technologie internetowe i mobilne, robotyka

HUMANISTYCZNY

język polski historia

język angielski/niemiecki*

wos*

MEDYCZNO-PRZYRODNICZY

biologia chemia

matematyka*

język angielski/niemiecki*

EKONOMICZNY

matematyka geografia

język angielski*

język niemiecki*

*- szkoła zrealizuje przedmiot wybrany przez większość uczniów w oddziale

Oferta kierunków kształcenia dla absolwentów szkoły podstawowej

Profil

przedmioty rozszerzone

POLITECHNICZNY

matematyka, fizyka, informatyka

INFORMATYCZNY

informatyka, matematyka, język angielski

HUMANISTYCZNY

język polski, historia, wos

MEDYCZNO-PRZYRODNICZY

biologia, chemia, matematyka

EKONOMICZNY

matematyka, geografia, język angielski/niemiecki

Uczniowie zamiejscowi mogą korzystać z Internatu Międzyszkolnego – Bursy Szkolnej.
ul. W. Gombrowicza 37,
38-700 Ustrzyki Dolne,
tel. 13 461-11-04,

e-mail: sosw_ud@poczta.onet.pl

Bogata oferta kierunków kształcenia, zupełnie nowy profil – informatyczny, 5 profili, w profilu jeden przedmiot do wyboru, razem 9 kierunków kształcenia i dwie specjalności.

TERMINY REKRUTACJI 2019

Terminy rekrutacji w 2019 r. do LO

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły poprzez platformę elektroniczną Vulcan, wydruk wniosku, dostarczenie do LO wraz z dokumentami branymi pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

13.05 – 19.06.2019 r.

2.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

13.05 – 04.07.2019 r.

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

21 – 25.06.2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwelifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych .

05.07.2019 r. do godz. 10:00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

05.07 – 10.07.2019 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12.07.2019 r.

do godz. 1000

WYBÓR KIERUNKU KSZTAŁCENIA

Rozszerzenie edukacji z wybranych przedmiotów, w przypadku absolwentów szkoły gimnazjalnej, rozpoczyna się w klasie pierwszej (język polski, matematyka, informatyka) lub drugiej (pozostałe przedmioty), W przypadku absolwentów szkoły podstawowej rozszerzenie edukacji rozpoczyna się od klasy pierwszej. Oddziały klasy pierwszej są formowane na podstawie wyboru profilu kształcenia, dokonanego przez kandydata z listy zaproponowanej przez szkołę. Każdy profil kształcenia jest wsparty dodatkowymi atrakcyjnymi zajęciami, wycieczkami i projektami edukacyjnymi. Profile wzmacniane są również przedmiotami uzupełniającymi.

Uczniowie mają możliwość zmiany kierunku kształcenia w czasie trwania edukacji licealnej.

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH

Każdy licealista ma obowiązek nauki dwóch języków obcych. Jeden język obcy jest obowiązkowy na egzaminie maturalnym, dlatego musi być dobrze opanowany. Uczeń samodzielnie, według własnego uznania, dokonuje wyboru pierwszego (nauczanego w większej liczbie godzin) i drugiego (w mniejszym zakresie) języka obcego.

Jako pierwszy język może być nauczany język ze szkoły gimnazjalnej:

na poziomie podstawowym: angielski, niemiecki,

na poziomie rozszerzonym: angielski, niemiecki.

Jako drugi język może być nauczany język ze szkoły gimnazjalnej albo język nauczany od podstaw: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski.

W celu dostosowania poziomu i zakresu edukacji języków obcych do oczekiwań i możliwości uczniów, planujemy w razie potrzeby zorganizowanie nauczania w grupach międzyoddziałowych. W LO nauczany jest także język rosyjski na zajęciach pozalekcyjnych dla zainteresowanych.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Corocznie nasza szkoła przygotowuje szeroki wachlarz zajęć poza­lekcyjnych. Rodzaj i charakter zajęć jest dostosowany do potrzeb zgłaszanych przez uczniów. Systematycznie prowadzimy zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry zespołowe, aerobik, plastyczne, twórczo-artystyczne, historii sztuki. Organizujemy także kółka przedmiotowe np.: informatyczne, biologiczne, matematyczne, historyczne. W ramach zajęć pozalekcyjnych szkoła corocznie organizuje różne imprezy kulturalne i artystyczne (spektakle, wieczorki poezji, koncerty, wystawy), które często są oparte na twórczości licealistów. Systematycznie organizowane są Licealne Dni Kultury, podczas których młodzież prezentuje swoje prace w zakresie plastyki, fotografii, muzyki, występów wokalnych, teatralnych, prac literackich i innych.

KONKURSY I OLIMPIADY

Młodzież licealna systematycznie bierze udział w wielu olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach, osiągając bardzo dobre rezultaty. Nauczyciele indywidualnie pracują z uczniami przygotowującymi się do olimpiad i konkursów przedmiotowych, co przynosi wysokie wyniki.pl

Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczą w zawodach sportowych, szczególnie w takich dyscyplinach jak gry zespołowe, lekka atletyka, aerobik, pływanie.

Wykaz osiągnięć w konkursach na szczeblu centralnym:

rok szkolny

Konkurs

Imię i nazwisko

ucznia

Osiągnięcia

2015/16

Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy indeks AGH” – matematyka

Artur Dudek

laureat

2015/16

Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy indeks AGH” – geografia

Martyna Szczudlik

Kinga Szczudlik

Adam Sygut

Maciej Szymanek

Klaudia Orłowska

Monika Koza

laureaci

2015/16

Konkurs „O złoty indeks Politechniki Krakowskiej”

Artur Dudek

laureat

2016/17

XLI Olimpiada Artystyczna

Kinga Szczudlik

finalista z wyróżnieniem

2016/17

Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy indeks AGH” – geografia

Paulina Orłowska, Przemysław Kaczmaryk, Adam Sygut

finaliści

2016/17

XLIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

Kinga Miszczak, Daria Prędki, Remigiusz Kunasz

laureaci – II miejsce

2016/17

Ogólnopolski konkurs informatyczny Facebooka Scretchmecz

Kinga Miszczak, Maria Stępień, Katarzyna Koncewicz

finaliści

2016/17

XXII Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży

Kinga Szczudlik, Martyna Szczudlik i Ewa Siara

laureatki

2017/18

XLIV Olimpiada Geograficzna

Przemysław Kaczmaryk

finalista

2017/18

Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy indeks AGH” – geografia

Przemysław Kaczmaryk

Adam Sygut

laureaci

2017/18

Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy indeks AGH” – geografia

Adam Sygut

laureat

2017/18

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK

Kinga Miszczak, Remigiusz Kunasz, Daria Prędki

Laureaci

Ogólnopolskiego Konkursu Historia i Kultura Żydów Polskich Fundacji Shalom.

Aniela Marosz

finalistka

PROJEKTY EDUKACYJNE

Kadra pedagogiczna szkoły systematycznie przygotowuje projekty edukacyjne, których realizacja jest finansowana przez środki unijne. Dotychczasowe projekty dotyczyły m.in. współpracy transgranicznej pomiędzy LO a partnerskimi szkołami z Niemiec, ze Słowacji i Ukrainy. Dzięki tym inicjatywom uczniowie mają okazję podróżować po krajach europejskich, poznawać kulturę i współczesność tych państw, spotykać się z rówieśnikami w szkołach o zbliżonym charakterze. Ponadto projekty edukacyjne umożliwiają organizację dodatkowych, bezpłatnych dla uczniów, zajęć dydaktycznych, pozwalających na uzupełnianie oraz pogłębianie wiadomości i umiejętności z różnych przedmiotów.

WYBIERZ SWÓJ PROFIL