EGZAMIN MATURALNY

Od uzyskanego wyniku na egzaminie zależy powodzenie absolwenta przy ubieganiu się o miejsce na wybranym kierunku studiów wyższych. Liceum Ogólnokształcące jest typem szkoły, która daje najpełniejsze możliwości przygotowania do egzaminu maturalnego, co jest związane ze stosunkowo dużą liczbą godzin w szkolnym planie nauczania przeznaczoną na przedmioty egzaminacyjne.

Uzyskiwane wyniki na zewnętrznym egzaminie maturalnym przez młodzież ustrzyckiego LO są bardzo dobre i świadczą o rzetelnej pracy naszej szkoły.

Przystąpiło do egzaminu zdało % średni wynik w województwie w LO
98 93 95 90

 

Wielu uczniów wybiera do egzaminu maturalnego po kilka przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Wyniki uzyskane na egzaminie w zdecydowanej większości są wyższe od wyników w całym okręgu.

Corocznie grupa pracowitych uczniów osiąga najwyższe – 100–95% wyniki z niektórych przedmiotów (matematyka, język angielski, język polski, historia sztuki). Często średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów są dużo wyższe niż średnie wyniki w kraju i okręgu. Poniżej podajemy wyniki z przedmiotów rozszerzonych z 2017 r.

przedmiot

Wynik LO Ustrzyki Dolne w %

Wynik LO

województwo w %

j. angielski

64,4 62
j. rosyjski 84 81
matematyka 48,7 48
historia 38 32
geografia 39 34
biologia 44,7 42
wos 40,8 28
historia sztuki 84,4 45

 

Wyniki maturalne wybranych szkół w zakresie zdawalności

 szkoła procentowy wynik
 LO Ustrzyki Dolne  95
 LO Rymanów  92
 LO Iwonicz  39
 LO Miejsce Piastowe  64
 LO Lesko  83
 Liceum Plastyczne Lesko  58
 Technikum w Lesku  37
 Technikum Leśne w Lesku  71

 

ABSOLWENCI

Corocznie absolwenci naszego liceum dostają się na różnorodne kierunki studiów wyższych w całym kraju. Często młodzież wybiera z powodzeniem najbardziej elitarne kierunki na prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą. Inni absolwenci zdobywają atrakcyjne zawody w szkołach policealnych.

Absolwenci naszej szkoły dobrze radzą sobie na trudnym współczesnym rynku pracy, charakteryzuje ich aktywność, zaradność i kreatywność. Są otwarci na otoczenie, komunikatywni, w większości sprawnie posługują się językami obcymi i umiejętnie stosują w życiu technologię informacyjną.

OPINIE UCZNIÓW O SZKOLE

Wysoki poziom nauczania.    Dobre przygotowanie do matury.  Tolerancja i chęć pomocy innym.  Kontynuowanie tradycji.  Lokalizacja.  Poczucie bezpieczeństwa.  Dobre wyposażenie klas.  Możliwość rozwijania zainteresowań.  Wysoka zdawalność matur.  Imprezy szkolne na wysokim poziomie.  Miła atmosfera.