EGZAMIN MATURALNY

Od uzyskanego wyniku na egzaminie zależy powodzenie absolwenta przy ubieganiu się o miejsce na wybranym kierunku studiów wyższych. Liceum Ogólnokształcące jest typem szkoły, która daje najpełniejsze możliwości przygotowania do egzaminu maturalnego, co jest związane ze stosunkowo dużą liczbą godzin w szkolnym planie nauczania przeznaczoną na przedmioty egzaminacyjne.

Uzyskiwane wyniki na zewnętrznym egzaminie maturalnym przez młodzież ustrzyckiego LO są bardzo dobre i świadczą o rzetelnej pracy naszej szkoły.

Egzamin 2020 r.

Liceum Ogólnokształcące

przystąpiło do egzaminu

zdało

%

średni wynik w województwie w LO

81

77

95

90

Egzamin 2019 r.

Liceum Ogólnokształcące

przystąpiło do egzaminu

zdało

%

średni wynik w województwie w LO

66

66

100

90

Egzamin 2018 r.

Liceum Ogólnokształcące

przystąpiło do egzaminu

zdało

%

średni wynik w województwie w LO

60 60 100 93

 

Wielu uczniów wybiera do egzaminu maturalnego po kilka przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Wyniki uzyskane na egzaminie w zdecydowanej większości są wyższe od wyników w całym okręgu.

Corocznie grupa pracowitych uczniów osiąga najwyższe – 100–95% wyniki z niektórych przedmiotów (matematyka, język angielski, język polski, historia sztuki). Często średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów są dużo wyższe niż średnie wyniki w kraju i okręgu. Poniżej podajemy wyniki z przedmiotów z 2019 r.

przedmiot

Wynik LO Ustrzyki Dolne w %

Wynik LO

województwo w %

matematyka podst.

72

66

j. polski

62

53

historia

38,5

38

historia sztuki

75

37

geografia

35,3

34

biologia

38,1

37

WOS

32,5

29

 

Wyniki maturalne wybranych szkół w zakresie zdawalności

szkoła procentowy wynik szkoły liczba zdających
LO Ustrzyki Dolne 100 66
I LO Sanok 100 160
II LO Sanok 99 138
LO Rymanów 94 90
LO Iwonicz 81 16
LO Miejsce Piastowe 70 84
LO Lesko 83 41
Liceum Plastyczne Lesko 67 6
Bieszczad. Zespół Szkół Zaw. Ustrzyki Dolne 33 6
Technikum w Lesku 53 40
Technikum Leśne w Lesku 87 45

ZNAK JAKOŚCI SZKOŁY

LO w Ustrzykach Dolnych uzyskało w ostatnich latach trzykrotnie znak jakości szkoły wydawnictwa PERSPEEKTYWY w rankingu liceów ogólnokształcących.

2021 BRĄZOWA SZKOŁA -zdawalność egz. maturalnego w 2020 r. 95%

2020 BRĄZOWA SZKOŁA -zdawalność egz. maturalnego w 2019 r. 100%

2019 SREBRNA SZKOŁA -zdawalność egz. maturalnego w 2018 r. 100%

2017 BRĄZOWA SZKOŁA – zdawalność egz. maturalnego w 2016 r. 97%

Jest to wyraz potwierdzenia wysokich wyników na egzaminie maturalnym i w olimpiadach przedmiotowych

Edukacyjna wartość dodana

Metoda EWD to zestaw technik statystycznych powalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. W celu jej zastosowania potrzebne są wyniki przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Wskaźniki EWD należy traktować jako ważną informację zwrotną dla szkoły. EWD w Liceum Ogólnokształcącym w Ustrzykach Dolnych kształtuje się bardzo korzystnie

ABSOLWENCI

Corocznie absolwenci naszego liceum dostają się na różnorodne kierunki studiów wyższych w całym kraju. Często młodzież wybiera z powodzeniem najbardziej elitarne kierunki na prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą. Inni absolwenci zdobywają atrakcyjne zawody w szkołach policealnych.

Absolwenci naszej szkoły dobrze radzą sobie na trudnym współczesnym rynku pracy, charakteryzuje ich aktywność, zaradność i kreatywność. Są otwarci na otoczenie, komunikatywni, w większości sprawnie posługują się językami obcymi i umiejętnie stosują w życiu technologię informacyjną.

OPINIE UCZNIÓW O SZKOLE

Wysoki poziom nauczania.    Dobre przygotowanie do matury.  Tolerancja i chęć pomocy innym.  Kontynuowanie tradycji.  Lokalizacja.  Poczucie bezpieczeństwa.  Dobre wyposażenie klas.  Możliwość rozwijania zainteresowań.  Wysoka zdawalność matur.  Imprezy szkolne na wysokim poziomie.  Miła atmosfera.